AA
Adatkezelési tájékoztató az ISD DUNAFERR Zrt. által a székhelyén végzett testhőmérséklet mérésről

Adatkezelési tájékoztató az ISD DUNAFERR Zrt. által a székhelyén végzett testhőmérséklet mérésről

2020. március. 13

Adatkezelési tájékoztató

az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) által a székhelyén végzett testhőmérséklet mérésről

 

Adatkezelő:

ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

cégjegyzékszám: 07-10-001049

adószám: 11102539-4-07

E-mail: adatvedelem@isd-dunaferr.hu

Weboldal:  www.dunaferr.hu

 

A kezelt adatok köre:

Munkavállalóknál, leánytársaságok munkavállalóinál: a munkavállaló neve, testhőmérséklete, kártyaszáma.

Egyéb érintetteknél: az érintett neve, testhőmérséklete, munkáltatójának/megbízójának neve, belépés célja.

Az adatkezelés célja:

Koronavírus járvány megelőzése, terjedésének megakadályozása, a munkáltatót és a munkavállalót fenyegető lehetséges hátrányos következmények elhárítása és a belépéssel összefüggő bármilyen ügyben a belépés megtagadásával kapcsolatos tények bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja:

  • munkavállalóknál az Adatkezelőnek és az érintett munkavállalóknak a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása [GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pont].
  • valamennyi érintettnél az Adatkezelő és az érintettek jogos érdekeinek érvényesítése (koronavírus járvány terjedésének megelőzése, élet-, testi épség-, egészség védelme, üzembiztonság) [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
  • valamennyi érintettnél az adatkezelés megelőző egészségügyi, munkahelyi egészségügyi célokból szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja]
  • egyéb (nem munkavállaló) érintetteknél az érintett kifejezett hozzájárulása [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]

A személyes adatok tárolásának időtartama és helye:

Az Adatkezelő kizárólag a 38 Celsius fokot elérő testhőmérséklet esetén tárolja az adatokat, akként, hogy írásban jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy példányát átadja az érintettnek, a másik példányt pedig zárt szekrényben az adatkezelő/címzett a székhelyén legfeljebb 5 évig (igényérvényesítési határidő) tárolja.

A személyes adatok címzettjei:

Az Adatkezelő leánytársaságának dolgozója esetén a jegyzőkönyv címzettje a leánytársaság vezető tisztségviselője.

Az Ön jogai különösen:

I.            Tájékoztatás kéréséhez, hozzáféréshez való jog

Ön a testhőmérséklet mérés időpontjától számított 30 napon belül tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatát kezeli az Adatkezelő. A kérelmében meg kell jelölnie, hogy mely napon, és mikor történt a hőmérséklet mérés, nevét, munkáltatóját, kártyaszámát (ha van),milyen módon kéri a tájékoztatást.

Az Adatkezelő 30 napon belül teljesíti kérését.

II.          Korlátozáshoz való jog

Ön a testhőmérséklet mérés időpontjától számított 30 napon belül kérheti a jegyzőkönyvben foglalt személyes adatok korlátozását (zárolását). A kérelmében meg kell jelölnie, hogy mely napon, és mikor történt a hőmérséklet mérés, illetve személyes zárolását kéri, nevét, munkáltatóját, kártyaszámát (ha van).

III.         Betekintéshez való jog

Ön a testhőmérséklet mérés időpontjától számított 30 napon belül kérheti, hogy az Ön testhőmérsékletének mérése során készült jegyzőkönyvbe betekintsen. A kérelmében meg kell jelölni, hogy milyen napon, és mikor történt a hőmérséklet mérés, nevét, munkáltatóját, kártyaszámát (ha van).

IV.         Tiltakozás

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

 

Adatfeldolgozó: BIZALOM Vagyonvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest, Torontál utca 34.; cégjegyzékszám: 01-10-042597).

 

Panasztétel az Adatkezelőnél

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön az Adatkezelőhöz fordulhat, aki a panaszt 30 napon belül megvizsgálja, és ha alaposnak találja azt, akkor intézkedést kezdeményez, ellenkező esetben a panaszt elutasítja.

 

Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Ha Ön továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.; Telefon: +36-1-391-1400.; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu; Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html)

 

Bírósági jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).